Projektforslag – korte

Disse projektforslag er helt korte og er tænkt som ideer til, hvordan man kan arbejde med stoffet med afsæt i hvert kapitel i bogen.

Tilbage til indholdsoversigt for Dialogspørgsmål og projektforslag

 

Kapitel 2


 

1. Kultursyn i internationale nyhedsmedier

Formål: At undersøge, hvilket kulturbegreb der benyttes i nyhedsmedier.

Motivation: Hvordan beskrives andre nationalkulturer?

Afgrænsning: To til fire nyhedsudsendelser.

Metode: Tekst- og billedanalyse.

 

2. Danmark som kolonimagt

Formål: Hvordan undervises der i emnet Danmark som kolonimagt?

Motivation: Kritisk historisk interesse.

Afgrænsning: Samfundsfag og historiebøger på bestemte årgange.

Metode: Tekstanalyse og interview.

 

Kapitel 3

 

 

1. Kæledyr

Formål: At undersøge, hvilken rolle kæledyr spiller i hverdagen.

Motivation: Hvad betyder kæledyr i dag?

Afgrænsning: Typen af dyr (fx katte) eller antal dyr (forskellige måder at holde kæledyr på).

Metode: Observation og interview.

 

2. Repræsentation

Formål: At undersøge, hvordan kvindelige politikere repræsenteres i medierne.

Motivation: Ligestilling mellem kønnene.

Afgræsning: Vælg tre kvindelige politikere (eventuelt fra forskellige lande).

Metode: Tekst- og billedanalyse.

 

Kapitel 4

 

 

1. Undervisning som praksis

Formål: At undersøge, hvordan undervisning kan forstås som en praksis.

Motivation: At få et nyt blik på undervisning – set som praksis.

Afgrænsning: Vælg to undervisningsforløb.

Metode: Observation og interview.

 

2. Hvordan 'gør' man venskab?

Formål: At undersøge, hvordan man handler, når man er venner.

Motivation: At finde ud af, hvordan venskab udføres i praksis.

Afgrænsning: Vælg tre forskellige typer venskaber.

Metode: Interview og observation.

 

Kapitel 5

 

 

1. Hvordan lærer man at blive unge drenge og piger?

Formål: At undersøge, hvordan unge på en efterskole taler om og ’gør’ køn.

Motivation: At finde frem til, hvordan efterskolen sætter rammen/forventninger til de unge.

Afgrænsning: Vælg fx tre elever ud – og følg dem rundt på skolen.

Metode: Interview og observation. Notér lærernes instruktioner osv.

 

2. Hvidhed og social baggrund (klasse)

Formål: At undersøge, hvordan hvidhed og klasse væver sig ind i hinanden.

Motivation: Klasse taler man sjældent om.

Afgrænsning: Tv-programmer (De unge mødre, slankeprogrammer).

Metode: Analyse eller receptionsanalyse (interview med seere af tv-programmet) af programmet.

 

3. Opdragelse og normer

Formål: At undersøge, om forældre ønsker at opdrage deres børn på tværs af de fremherskende normer, fx omkring køn eller etnicitet.

Motivation: Hvad tænker unge forældre om deres opdragelse i forhold til normer?

Afgrænsning: Vælg en enkelt ting, fx tøjvalg, og diskuter, hvad forældrene ville vælge.

Metode: Interview både fædre og mødre (hver for sig) – brug eventuelt uddrag fra fædre- og mødregrupper på nettet.

 

Kapitel 7

 

 

1. Interkulturel kommunikation – en kompetence i internationale organisationer?

Formål: At undersøge, om medarbejdere i en international virksomhed ser interkulturel kommunikation som en kompetence.

Afgrænsning: Udvælg enkelte situationer, fx møder eller aftaler.

Metode: Observation eller kvalitative interviews.

 

2. Interkulturel kommunikation fra begge sider

Formål: At undersøge, hvordan en interkulturel samtale opleves fra begge sider.

Afgrænsning: Udvælg fx tre interkulturelle samtaler blandt internationale studerende.

Metode: Optag samtalen. Hør samtalen med begge parter hver for sig, og få dem til at forklare, hvordan de forstod samtalen.

 

3. Børnehavebørns interkulturelle kommunikation

Formål: At undersøge, hvordan børnehavebørn kommunikerer på tværs af etnicitet.

Afgrænsning: Vælg enkelte situationer i børnehaven: spisning, legeplads.

Metode: Observation og optagelse af deres samtaler.

 

Kapitel 9

 

 

1. Kulturel identitet blandt unge fra forskellige lande

Formål: At finde frem til internationale fællestræk blandt unge.

Motivation: At få større viden om, hvordan unge oplever sig selv i hverdagen.

Afgrænsning: Vælg et bestemt emne, fx brug af internettet eller tv-serier.

Metode: Interview og receptionsanalyse.

 

2. Kultur, litteratur og identitet

Formål: At undersøge identitetsopfattelsen i kultur- og litteraturhistorien.

Motivation: Findes forestillinger om flere identiteter tidligere hos forfattere end hos sociologer? 

Metode: Tekstanalyse, litteraturstudier.

 

Kapitel 10

 

 

1. Hvornår oplever unge selv interkulturel kompetence?

Formål: At undersøge og diskutere, i hvilke situationer unge oplever, at de har interkulturel kompetence.

Motivation: Begrebet interkulturel kompetence er meget abstrakt. Målet med dette projekt er at få mere empirisk viden om unges oplevelser af begrebet.

Afgrænsning: Vær meget specifik med hensyn til, hvordan begrebet interkulturel kompetence forstås i projektet.

Metode: Interview med tidligere efterskoleelever og analyse af egne eller andres rejsedagbøger.

 

2. Udvikler man interkulturel kompetence, når man rejser?

Formål: At undersøge, i hvilken grad og på hvilke områder rejser udvikler interkulturel kompetence.

Motivation: At rejse kan være udviklende, hvis man opnår perspektivudvidelse – men hvis man kun bekræftes i, at man har det bedre hjemme (etnocentrisk tilgang), kan rejsen virke modsat.

Afgrænsning: Vælg et meget konkret emne i forhold til rejse, så det bliver klart, hvad der er i fokus.

Metode: Analyse af egen studierejse, interview (memory work) om andres oplevelser på rejser.

 

Kapitel 11

 

 

1. Nationale billeder

Formål: At undersøge fortællinger om det nationale fra hverdagen.

Motivation: Viden om, hvordan forskellige mennesker ser nationen i dag.

Afgrænsning: Vælg et konkret emne, fx forholdet til EU.

Metode: Etnografisk metode, engangskamera og interview.

 

2. Alder og globalisering

Formål: At finde frem til, hvorvidt og hvordan alder har indflydelse på, hvordan man forholder sig til det nationale/globale.

Motivation: At skaffe viden om, hvordan forskellige aldersgrupper forholder sig til emnet.

Afgrænsning: Vælg forskellige aldersgrupper og enkelte globale emner.

Metode: Interview, litteratursøgning.

 

Kapitel 12

 

 

1. Etniske minoriteter i danske nyhedsmedier

Formål: At undersøge, hvordan etniske minoriteter fremstilles i nyhedsmedierne.

Motivation: At finde frem til, om der er tale om fair portrættering.

Metode: Udvælgelse af nyhedsudsendelse/underholdning/aviser samt tekstanalyse med henblik på, hvordan etniske minoriteter beskrives/optræder – eller slet ikke er til stede.

 

2. Normer i en tv-serie med enorm succes

Formål: At undersøge, hvilke normer der repræsenteres i serien.

Motivation: At lægge et analytisk blik på hverdagsunderholdning.

Afgrænsning: Vælg fx to afsnit.

Metode: Tekstanalyse og eventuelt gruppeinterview.

 

Kapitel 14

 

 

1. Diskrimination i folkeskolen

Formål: At undersøge, om der forekommer diskrimination i folkeskolen.

Motivation: Folkeskolen har pligt til at behandle alle elever ligeværdigt, men gør den det?

Afgrænsning: Fokusér på enkelte praksisser i skolen (lærer-elev-relation i udvalgte timer).

Metode: Observation, interview.

 

2. Hvem diskriminerer?

Formål: At undersøge, om folk selv oplever, at de handler diskriminerende.

Motivation: At gøre folk mere bevidste om deres egen andel i diskrimination.

Afgrænsning: Fodboldklub – undersøg, om der stilles forskellige eller lige krav til alle på holdet.

Metode: Interview om praksis, observation.

 

Kapitel 15

 

 

1. Ideen om det flerkulturelle

Formål: At undersøge, hvordan forskellige etniske grupper forholder sig til ideen om det flerkulturelle samfund?

Motivation: At få forskellige etniske grupper til at gå i dialog.

Afgrænsning: Vælg fx 5-6 personer, og udvælg 2-3 emner.

Metode: Gruppeinterview, interview.

 

2. Politik og det flerkulturelle

Formål: At undersøge hvilke fremtidsscenarier om multikulturelle samfund forskellige politiske partier stiller op.

Motivation: At skabe større klarhed over sammenhængen mellem fremtidsscenarier og politik.

Afgrænsning: Vælg to-tre politiske partier og læs fx i partiprogrammet.

Metode: Tekstanalyse og fx interview med pressechef.

 

3. Globalisering og det flerkulturelle

Formål: At undersøge hvordan ansatte fra internationale firmaer ser på udviklingen af et flerkulturelt samfund.

Motivation: At finde ud af hvordan ’udlændinge’ betragter samfundet.

Afgrænsning: Udvælg fx fem-seks udlændinge i Danmark.

Metode: Interview.